آداب معاشرت حرفه ای

مدیریت و رفع حواس پرتی های موجود در محیط کار

تصور کنید که چقدر بهره وری و بازده کاری ما بیشتر می شد اگر بسیاری از حواس پرتیهای اطرافمان در محیط کار وجود نداشت. با وجودیکه نمی توانیم تمام چیزهایی که در طول روز حواسمان را پرت می کنند، حذف کنیم، اما می توانیم تعداد قابل توجهی از آنها را مدیریت نماییم. در ادامه به

Loading