میس اتیکت به شما حرفه ای بودن و حرفه ای رفتار کردن را می آموزد. 

حرفه ای باشیم

16 ساعتظرفیت: ۲۰ نفر
  • چطور در کسب وکار خود مثل یک حرفه ای رفتار کرده و بدرخشیم

رفتار حرفه ای با مشتری

9 ساعتظرفیت: ۲۰ نفر
  • بایدها و نبایدهای برخورد با مشتری

رفتار حرفه ای ویژه آرایشگران حرفه ای

10 ساعتظرفیت: ۲۰ نفر
  • بایدها و نبایدهای سالن زیبایی در برخورد با مشتری

***با اتیکت می توانیم دنیای مهربانتری بسازیم***

اتیکت کاریابی و مصاحبه

6 ساعتظرفیت: ۳۰ نفر
  • بایدها و نبایدها در قبل، حین و بعد از مصاحبه های شغلی

اتیکت میز غذا

4ساعت حداقلظرفیت: ۱۰ نفر
  • آداب غذای کاری به عنوان میزبان و مهمان