میس اتیکت به شما حرفه ای بودن و حرفه ای رفتار کردن را می آموزد. 

بیزینس اتیکت

16ساعت
 • چطور در کسب وکار خود مثل یک حرفه ای رفتار کرده و بدرخشیم
 • ظرفیت: ۲۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۴۹۰ هزار تومان

رفتار حرفه ای با مشتری

10ساعت
 • بایدها و نبایدهای برخورد با مشتری
 • ظرفیت: ۲۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۲۵۰ هزار تومان

رفتار حرفه ای با مشتری - ویژه آرایشگران حرفه ای

10ساعت
 • بایدها و نبایدهای سالن زیبایی در برخورد با مشتری
 • ظرفیت: ۲۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۲۵۰ هزار تومان

***با اتیکت می توانیم دنیای مهربانتری بسازیم***

اتیکت کاریابی و مصاحبه

6 ساعت
 • بایدها و نبایدها در قبل، حین و بعد از مصاحبه های شغلی
 • ظرفیت: ۳۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۱۸۰ هزار تومان

اتیکت میز غذا

4ساعت حداقل
 • آداب غذای کاری به عنوان میزبان و مهمان
 • ظرفیت: ۱۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۳۹۰ هزار تومان