etiquette3 1 1 e1545811076508 - دوره های آموزشیetiquette2 e1545827655861 - دوره های آموزشی

میس اتیکت به شما حرفه ای بودن و حرفه ای رفتار کردن را می آموزد. 

16ساعت
 • چطور در کسب وکار خود مثل یک حرفه ای رفتار کرده و بدرخشیم
 • ظرفیت: ۲۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری اصلی: ۹۰۰ هزار تومان
 • قیمت ویژه: ۶۳۰ هزار تومان

10ساعت
 • بایدها و نبایدهای برخورد با مشتری
 • ظرفیت: ۲۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۵۰۰ هزار تومان
 • قیمت ویژه: ۲۹۰ هزار تومان

رفتار حرفه ای با مشتری - ویژه آرایشگران حرفه ای

10ساعت
 • بایدها و نبایدهای سالن زیبایی در برخورد با مشتری
 • ظرفیت: ۲۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۵۰۰ هزار تومان
 • قیمت ویژه: ۲۹۰ هزار تومان

***اتیکت یعنی احترام، توجه و صداقت***

اتیکت کاریابی و مصاحبه

6 ساعت
 • بایدها و نبایدها در قبل، حین و بعد از مصاحبه های شغلی
 • ظرفیت: ۳۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری اصلی: ۳۰۰ هزار تومان
 • قیمت ویژه: ۱۸۰ هزار تومان

اتیکت میز غذا

4ساعت حداقل
 • آداب غذای کاری به عنوان میزبان و مهمان
 • ظرفیت: ۱۰ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری اصلی: ۷۰۰ هزار تومان
 • قیمت ویژه: ۴۹۰ هزار تومان

پرنس و پرنسس

10ساعت
 • آداب معاشرت کودک و نوجوان
 • ظرفیت ۱۵ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۷۰۰ هزار تومان
 • قیمت ویژه: ۴۹۰ هزار تومان

***با اتیکت می توانیم دنیای مهربانتری بسازیم***

اتیکت کوچینگ

تعدادجلسات
 • آموزش خصوصی و نیمه خصوصی اتیکت به افراد
 • ظرفیت: ۱ تا ۳ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری هر جلسه یک ساعته: ۲۰۰ هزار تومان

کوچینگ موفقیت و فردی

تعدادجلسات
 • کوچینگ فردی و موفقیت و کسب و کار
 • ظرفیت: ۱ نفر
 • مبلغ سرمایه گذاری هر جلسه: ۱۲۰ هزار تومان