آداب ایرانی

تعارف در ایران

تعارف؛ فرهنگ خاص ایرانی یکی از زمینه های مشترک تمام فرهنگها الگوهای آداب معاشرت است. آداب معاشرت چیست؟ یک سری هنجار و قواعد که نحوه رفتار قابل قبول و ارتباط برقرار کردن با دیگران را در یک موقعیت خاص اجتماعی به ما نشان می دهد. پس آداب معاشرت یک نوع الگوی ارتباط اجتماعیست که ما

Loading