آداب معاشرت حرفه ای

سوالات دوست نداشتنی در ایمیل

در دو مقاله پیشین به موضوع سوالات دوست نداشتنی، نحوه پاسخ دهی و استراتژی های آن و نحوه کنترل آن موقعیت پرداختیم اما گاهی این سوالات را در ایمیلهای کاری خود دریافت می کنیم و میزان ناراحتی از آن ممکن است شدیدتر باشید چون عنصر حالت چهره و لحن صدا از آن حذف می شود

Loading