آداب معاشرت حرفه ای

سوالات دوست نداشتنی

چند سالته؟ متاهلی یا مجرد؟ کی ازدواج می کنی؟ کی لیسانس میگیری؟ چقدر درس می خونی؟ کی بچه دار میشی؟ چرا بچه ندارین؟ چرا پیشگیری می کنین؟ باردار نیستی؟ بچه ت تنهاست یکی دیگه نمیاری؟ دیر میشه ها مدل ماشینت چیه؟ اگر زمان برگرده بازم ازدواج می کنی یا نه؟ خونه مال خودته یا اجاره

Loading