آداب معاشرت اجتماعی

چطوری دروغ ۱۳ بگیم که اثر کنه؟

امروز ۱۳ فروردین است، روز ۱۳ بدر و روز طبیعت، روزی که به نظر می رسد برای شوخی کردن و سر کار گذاشتن دیگران هم به یکدیگر مجوز می دهیم و آن را می پذیریم (البته درست یا غلط دروغ گفتن را همه می دانیم اما فلسفه دروغ ۱۳ خیلی مشخص نیست پس اگر آن

Loading