آداب معاشرت حرفه ای

اتیکت مناسب برای حل تعارض در محل کار

با فشار کار اجرایی، استرس در بسیاری از شرکتها، سازمانها و سایر محلهای کار افزایش می یابد و در نتیجه احتمال بروز تعارض را بالا می برد. حل تعارض مهم است اما گاهی حل آن برای یکی از طرفین یا تمام افرادی که درگیر آن هستند هزینه بردار است. از این نکات برای تضمین اینکه

Loading