آداب معاشرت حرفه ای

بحث سیاسی ممنوع

“نمی توانستم باور کنم که او به کاندیدای من رأی نمی داد. تصور می کردم رأیمان شبیه هم است.” تا کنون چنین جمله ای در ذهن شما چرخیده است؟ تصور می کردید یکی از دوستان یا همکاران نزدیک شما گرایش و علاقه سیاسی شبیه شما دارد اما با کمال تعجب متوجه شدید کاملاً برعکس این

Loading