آداب معاشرت حرفه ای

اعتبارم را پس بده

آیا برای شما هم پیش آمده است که همکارتان اعتبار کار شما را به اسم خود تمام کند؟ آن لحظه قطعاً حس ناخوشایندی را تجربه کرده اید. با خود فکر کرده اید که برای چه این کار را کرده است؟ و اکنون چه عکس العملی باید نشان دهید؟ چطور با او رفتار کنید؟ چطور اعتراضتان

Loading