آداب معاشرت حرفه ای

روز دانشجو گرامی باد

هدف از این مطلب کمک به دانشجویان برای درک رفتار کلاسی مناسب است. کلاس درس باید یک محیط یادگیری –محور باشد تا چیزی شبیه رفتار نامناسب مانع فرایند آموزشی آن نشود. شما یک دانشجو هستید و از شما انتظار می رود که در طول دوران تحصیل خود رفتار بالغانه ای داشته و به فرایند یادگیری،

Loading