آداب معاشرت حرفه ای

خود را پایین نیاورید

زمانی که در حال تدریس در یکی از کلاسهای مهارتهای ارائه بودم، از خانمی در مورد میزان پیشرفتش در طول روز تعریف و تمجید کردم. او چنین پاسخ داد: «نه واقعاً. هنوز هم جای زیادی برای پیشرفت دارم» پاسخ او مرا به فکر فرو برد که ما چقدر سریع تعاریف و تحسینها را خنثی می

Loading