آداب معاشرت حرفه ای

وقتی بدون اجازه به گروههای مجازی اضافه می شوید

گروههای شبکه های اجتماعی راهی عالی برای بخش بندی دوستان و آشنایانی هستند که علایق مشترکی با هم دارند. اما برخی از مدیران گروه قبل از افزودن شما به لیست خود، زمانی را برای کسب اجازه و اطلاع دادن به شما اختصاص نمی دهند. این موضوع بستگی به خدمات شبکه ی اجتماعی که استفاده می

Loading