در حال بارگزاری ...

برچسب: اتیکت جلسه

تصویر یک را شکل بده
اتیکت جلسات
اتیکت جلسه

اتیکت و آداب صحیح یک جلسه کاری

آیا در شرکتی کار می کنید که جلسات مکرر دارد؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که قرار است در این جلسات چه کاری باید انجام داد و چه رفتاری مناسب این جلسات محسوب می شود؟ آیا از حضور در جلسات می ترسید چون از این هراس دارید مبادا مرتکب خطایی

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

اتیکت دیر رسیدن به جلسه

من مرتباً سوالاتی در زمینه موقعیتهای معذب کننده اتیکتی از خوانندگانم دریافت می کنم و بیشترین این سوالات مربوط به دیر رسیدن است. هر چقدر هم خوب لباس پوشیده باشید، وقتی در یک جلسه کاری با ۲۰ دقیقه تأخیر وارد شوید، دیگر اهمیتی ندارد و تصویر بدی از شما می سازد. با این حال راهکارهایی

Loading