آداب معاشرت حرفه ای

۳ اتیکتی که ثروتمندان هرگز از آن طفره نمی روند

مردی که ۵ سال است بر روی ثروتمندان خود ساخته تحقیق و مطالعه می کند، به ۳ آداب اتیکتی در زندگی آنها رسید که هرگز از آن روی نمی گردانند. رفتار میز غذای شما می تواند بر روی موفقیتتان اثر بگذارد. به نظر می رسد ثروتمندترین و موفق ترین افراد از عادات ساده اتیکتی برای

Loading