آداب معاشرت حرفه ای

گستاخی است!

پنج نباید برای هر نوع تلفن صحبت کردن تلفنی با یک فرد هنوز هم یک راه مهم برقراری ارتباط در کسب و کار است: شما می توانید بازخورد یا تصدیق فوری (از مخاطب) دریافت کنید، می توانید فرایند رفت و برگشت چندین باره پیام و ایمیل را حذف کنید و می توانید از لحن و

Loading