اتیکت پزشکی

اتیکت ارتباطی در آموزش پزشکی

ارتباط بیمار محور می تواند از چندین جنبه رابطه پزشک بیمار را تحت تاثیر قرار دهد، از جمله افشای اطلاعات مربوط به بیماری و پیروی از توصیه های پزشکی. پزشکی بر اساس اتیکت شامل استراتژیهای ارتباطی ساده ی بیمار محوریست که حرفه ای گری و احترام به بیماران را نشان می دهند. دکتر لئونارد اس

Loading