آداب معاشرت

اتیکت چیست؟ (معنا و ریشه اتیکت)

اتیکت چیست؟ “رفتار، آگاهانه حساس بودن نسبت به احساسات دیگران است. اگر شما این آگاهی را دارید، پس رفتار خوبی دارید، چه  اهمیتی دارد که از چه چنگالی استفاده می کنید.”  امیلی پُست

Loading