اتیکت

حبابی به اسم فضای شخصی

ضای شخصیتا کنون برای شما پیش آمده است که وقتی کسی به طور ناگهانی به شما نزدیک می شود نا خودآگاه یک قدم به سمت عقب بردارید؟ یا فردی غریبه و تازه آشنا شده به قدری به شما نزدیک شود که حس بد و ناامنی به شما دست دهد؟ یا تجربه اینکه فردی که برای

Loading