اتیکت

اتیکت در فرایند کوچینگ

تصمیم گرفتید که با یک کوچ (Coach) کار کنید و همه چیز برای شما جدید است. اصلا عجیب نیست که نگران اتیکت و آداب کار با کوچ خود باشید. ما در اینجا چند سوال کوچیها (Coachee) را آورده و آنها را بررسی می نماییم چه اتیکتی را به هنگام فرایند کوچینگ باید مد نظر قرار

Loading