آداب معاشرت حرفه ای

“اجازه بدین …. نه، شما اجازه بدین”

زمانی که در محل کار هستم، انتظار ندارم که یک آقا برای گرفتن کت، بارانی، چتر و … به من کمک کند، با این وجود وقتی با شوهرم بیرون می روم، این انتظار را از شوهرم دارم. آیا عجیب است؟ این سوال که یکی از شرکت کنندگان در سمینار از من پرسید زمینه ای شد

Loading