آداب معاشرت حرفه ای

ارتباط اتیکت با شادی + یک چالش

تحقیقات نشان داده است افرادی که شادترند روابط و پیوندهای اجتماعی قویتری دارند. و همین روابط، بنیان اصلی اتیکت را تشکیل می دهد. یعنی اتیکت بیش از قواعد، بر روی ایجاد روابط مثبت و مفید متمرکز است. چه در حیطه مهارتهای ارتباطی باشد،‌چه اتیکت حرفه ای یا اجتماعی، چه اتیکت میز غذا یا برداشت اول-و

Loading