در حال بارگزاری ...

برچسب: پذیرش نقد

تصویر یک را شکل بده
پذیرش نقد
آداب معاشرت حرفه ای

پذیرش نقد با ذهن باز و نفس عمیق

نقد کردن و نقد شدن یک واقعیت زندگی است که چه بخواهیم چه نخواهیم رخ می دهد. نقد ابزار قدرتمندیست برای آموزش به شرطی که بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم. ما حتماً از جانب یک مافوقی که بازخورد کار ما را می دهد و یا از جانب یک مشتری مورد نقد قرار خواهیم گرفت

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

چگونه حرفه ای نقد کنیم؟

نقد کردن و مورد نقد واقع شدن دشوار است. اما متاسفانه یک بخش ضروری در محیط کار نیز می باشد. اگر مجبورید انتقاد کنید، پس آن را سازنده انجام دهید. از عصبانیت و جزییات نامربوط پرهیز کنید. اگر باید از دیگران تحسین و انتقاد کنید تحسین را پیش از انتقاد مطرح کرده و بدنبال آن

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

پذیرش انتقاد

اخیراً در شرکتی مشغول به کار شدم که یک برنامه آموزشی گسترده را ارائه می دهد. در طی این آموزش، از مافوقهای خود بازخورد دریافت کردیم. متوجه هستم که انتقاد سازنده چقدر می تواند مفید واقع شود، اما احساس می کنم رئیسم زیاد از حد تند برخورد می کند. چطور می توانم این قضیه را

Loading