آداب معاشرت حرفه ای

وفای به عهد و قول خود

آیا تاکنون چیزی را قرض گرفته اید که دیگر به صاحبش برنگردانده باشید؟ آیا به مشتری بالقوه یا یک دوست قول فرستادن چیزی را داده اید و هرگز این کار را انجام نداده باشید؟ آِیا به کسی گفته اید برای نهار دعوتش می کنید اما هرگز به آن عمل نکرده اید؟ و بدتر از همه،

Loading