آداب معاشرت حرفه ای

مفهوم و منطق پشت سوالات رایج در مصاحبه

مفهومی که پشت سوالات رایج در مصاحبه نهفته است با هدف آزمودن هوش کارمندان آتی در نظر گرفته می شود کارفرمایان افرادی را استخدام می کنند که: مسئولیت پذیر باشند  ابتکار داشته باشند و از پس پاسخ سوالات بر آیند اکثر سوالات مصاحبه برای تفکر به این مسائل طراحی شده اند: آیا از پس این شغل بر

Loading