آداب معاشرت حرفه ای

اتیکت دیر رسیدن به جلسه

من مرتباً سوالاتی در زمینه موقعیتهای معذب کننده اتیکتی از خوانندگانم دریافت می کنم و بیشترین این سوالات مربوط به دیر رسیدن است. هر چقدر هم خوب لباس پوشیده باشید، وقتی در یک جلسه کاری با ۲۰ دقیقه تأخیر وارد شوید، دیگر اهمیتی ندارد و تصویر بدی از شما می سازد. با این حال راهکارهایی

Loading