آداب معاشرت حرفه ای

دوستی یا دوستانه بودن؟

در کسب و کار، دوستانه برخورد کردن بسیار مهم است. وقتی با مشتریان، ارباب رجوعان، همکاران یا حتی رقبای خود تعامل دارید، رفتار دوستانه ای از خود نشان داده تا اعتماد و اعتبار ایجاد نمایید. و شما برای انجام موفقیت آمیز کار خود به این موارد نیاز دارید. اما وقتی دوستانه بودن وارد مرز دوستی

Loading