آداب معاشرت حرفه ای

وقتی همکاران شما را با اسم مستعار خطاب می کنند چه کار باید انجام دهید؟

دایان عزیز، مدتی است سعی می کنم یک مشکل کاری در مورد اسمم را حل کنم. چند هفته پیش کار جدیدی را شروع کردم و از همان اوایل همکاران شروع کردند به خطاب اسم من با نام مستعار (اسم من را به درستی و کامل نمی گویند). آنها حتی مرا به همین نام معرفی می

Loading