آداب معاشرت حرفه ای

اتیکت و هوش هیجانی

ضریب هوشی اتیکتی شامل رفتارهایی می شود که در موقعیتهای خاص نشان می دهیم. اکنون می خواهیم در مورد هوش هیجانی صحبت کنیم. این هوش هیجانی توانایی مدیریت مؤثر روابط ما و خودمان را دارد. ما به این نتیجه رسیده ایم که هر دوی این هوشها (یعنی هوش اتیکتی و هوش هیجانی) به عنوان اجزای

Loading