در حال بارگزاری ...

برچسب: آداب تحسین کردن

تصویر یک را شکل بده
آداب تحسین کردن

اتیکت تحسین و تمجید

به طور کلی به هنگام تحسین و حتی انتقاد از دیگران باید سعی کنیم روی کار افراد متمرکز شویم نه روی شخصیتشان، به خصوص وقتی در محیط کاری قرار داریم. چه زمانی تعریف کنیم؟ از دیگران وقتی تعریف کنیم که کار خاصی انجام داده باشند وقتی بیش از چیزی که از آنها خواسته ایم انجام

Loading

آداب تحسین کردن

تحسین یا پاچه خواری؟ مسئله این است

تحسین همکاران بدون پاچه خواری تحسین همکاران امری طبیعی است. نه تنها تحسین کردن، یک تغییر فضای عالی در گفتگوست، بلکه تحسین و مثبت نگری شما را به نمایش می گذارد. اما آیا همیشه کار درستی است؟ همانند بسیاری از تعاملات، این موضوع به موقعیت و نحوه انجام آن بستگی دارد. فقط برای اهداف متملقانه

Loading