وقتی صحبت از مصاحبه شغلی به میان می آید ما با دو دسته از افراد مواجه هستیم دسته ای که آن را تجربه کرده اند و دسته ای که هیچ تجربه ای از آن ندارند