در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم ادراک، تفکر سیستمی، ارزش یادگیری، اتیکت و اهمیت آموختن آن در مشتری مداری آشنا شده

و انواع مشتری، خواسته ها و مطالبات او، رفتار و برخورد مناسب با مشتری،‌ اتیکت تلفن در خدمات مشتری، نحوه برخورد با مشتری ناراضی

و جلب رضایت او را به همراه بسیاری از نکات دیگر این حوزه آموختند. 

این دوره در ۳ جلسه ۳ ساعته و به همت موسسه قدرتمند موج مثبت ایرانیان یزد برگزار شد. 

به امید اینکه بتوانیم با آموزش نکات اتیکتی جامعه و دنیای بهتر و مهربانتری برای زندگی کردن بسازیم.