آزمونهای آنلاین

آزمون CQ

هوش نزاکتی (اتیکتی)

شما می توانید به منظور شروع بهبود اتیکت و رفتارهای مودبانه، این آزمون را سپری نموده تا میزان هوش اتیکتی خود را بسنجید. در پایان پاسخهای درست به شما نشان داده می شود تا درک شما از مسائل کلیدی اتیکت و تفکر بین فردی و مهارت شما را در برخورد با این موقعیتها به نمایش بگذارد. برخی از این موقعیتها ممکن است بیشتر به قضاوت و برداشت خوب وابسته باشند تا یک قانون پذیرفته شده عمومی. در مواردی که بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد، پاسخی را انتخاب کنید که حس بهتری به شما می دهد. (برخی سوالات ممکن است بیش از یک جواب داشته باشند)

ضمناً شما می توانید بعد از خواندن مطالب و یادگیری نکات اتیکتی در کتب و مطالب سایت و صفحات میس اتیکت،  مجدداً این آزمون را تکرار نموده تا میزان تغییر تفکر خود را مشاهده نمایید.

درخشان باشید

آزمون ارزیابی مهارتی ۱
 

ارزیابی آداب و مهارتهای پاسخگویی به تلفن

آیا اتیکت و آداب ابتدایی تلفن در محیط کار را رعایت می کنید؟ با زدن دکمه شروع آزمون به این 12 جمله پاسخ دهید تا به جواب برسید